Verwerkersovereenkomst - Lieke

Verwerkersovereenkomst

Partijen
1. de klant van Lieke,hierna te noemen: “de Verwerkingsverantwoordelijke “
en
2.Lieke gevestigd te (1441 ZR) Purmerend aan de Wielingenstraat 6. Hierna te noemen: “de Verwerker”

overwegende dat

a. partijen een Overeenkomst met betrekking tot de door Verwerker te verlenen diensten op het gebied van (online)marketingbeleid hebben gesloten. Ter uitvoering van die Overeenkomst worden door de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt;
b. partijen grote waarde hechten aan het beschermen van deze Persoonsgegevens en in dat verband afspraken hebben gemaakt over de (wijze van) verwerking daarvan.
c. partijen de door hen gemaakte afspraken in de onderhavige Verwerkersovereenkomst wensen vast te leggen.

komen overeen als volgt:

Artikel 1 Begrippen
1.1. Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon op wie de verwerktepersoonsgegevens betrekking hebben;
1.2. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijkpersoon (Betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon diedirect of indirect kan worden geïdentificeerd.
1.3. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst ofeen ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijkepersoonsgegevens verwerkt.
1.4. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking totpersoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd viageautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,opslaan, bewerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middelvan doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren,combineren afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
1.5. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, eenoverheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen,het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging van de Verwerkersovereenkomst
2.1. De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop deze overeenkomst door beide Partijen is ondertekend.
2.2. De Verwerkersovereenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst als genoemd in de considerans onder a. en zal voortduren zolang die Overeenkomst voortduurt. Indien de Overeenkomst – om welke reden dan ook – tot een einde komt, komt aan de Verwerkersovereenkomst ook van rechtswege een einde.
2.3. Het is partijen niet toegestaan om deze Verwerkersovereenkomst tussentijds op te zeggen.
2.4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal de Verwerker alle bij haar in bezit zijnde Persoonsgegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke terug geven. Voor zover er Persoonsgegevens achterblijven zullen deze op een zorgvuldige en veilige manier worden vernietigd (eventueel na het verstrijken van de daartoe geldende wettelijke bewaartermijn). De verplichtingen als genoemd in de artikel 4, 6, 7, 8 en 9 zullen blijven voortduren.

Artikel 3 Verwerken van persoonsgegevens
3.1 De Verwerker verwerkt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens. De Verwerker heeft geen zeggenschap over deze Persoonsgegevens en volgt de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke op.
3.2. Verwerker zal deze Persoonsgegevens verwerken met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen.

Artikel 4 Verplichtingen Verwerker
4.1. De Verwerker houdt zich aan de wet en verwerkt de Persoonsgegevens op een behoorlijke zorgvuldige en transparante wijze.
4.2. Verwerker is gerechtigd om andere personen en/of organisaties geheel of ten dele in te schakelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. Zij zal de Verwerkingsverantwoordelijke hierover steeds desgewenst informeren. Verwerker zal aan die personen en/of organisaties dezelfde verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien en toezien op de naleving daarvan door deze personen en/of organisaties. De Verwerker blijft in die gevallen te allen tijde aanspreekpunten verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
4.3. Verwerker zal geen andere kopieën van de Persoonsgegevens maken dan strikt noodzakelijk voor de doelen als genoemd in deze Verwerkersovereenkomst.
4.4. In geval de Verwerkingsverantwoordelijk een verzoek van een Betrokkene krijgt tot uitoefening van zijn of haar privacy rechten, dan zal Verwerker hier onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, aan meewerken.

Artikel 5 Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke
5.1 De Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat alleen die Persoonsgegevens die daadwerkelijk van belang zijn voor de uitvoering van de met Verwerker overeengekomen werkzaamheden aan Verwerker zullen worden verstrekt.
5.2. Eventuele verzoeken van de Betrokkene tot uitoefening van zijn of haar privacy rechten zullen onverwijld door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker bekend worden gemaakt.

Artikel 6 Beveiliging
6.1. De Verwerker zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregel en om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige kennisname of verwerking van deze Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen.
6.2. De door de Verwerker te treffen maatregelen zijn afgestemd op het risico van Verwerking.Een overzicht van deze maatregelen en het beleid daarover zijn te vinden op onze website en worden daar ook up to date gehouden. Zie https://www.lieke.online/verwerkersovereenkomst-maatregelen
6.3. Het zal de Verwerkingsverantwoordelijk zijn toegestaan om periodiek een inspectie uit te(laten) voeren binnen de organisatie van Verwerker om te beoordelen of de Verwerking plaatsvindt conform de wet en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst. De Verwerker zal aan deze inspectie haar volledige en onverkorte medewerking verlenen.
6.4. In geval tijdens een inspectie als genoemd in artikel 6.3. door (een van) partijen wordt vastgesteld dat de Verwerker niet aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst voldoet, dan zal Verwerker alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om te zorgen dat zij hieraan alsnog voldoet.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht
7.1. Verwerker is verplicht de aan haar verstrekte Persoonsgegevens geheim te houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
7.2. Verwerker is verplicht haar werknemers, dan wel de door haar ingeschakelde derden, eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen met betrekking tot alle Persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst kennis kunnen nemen.
7.3. Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke per omgaande informeren over een verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van mededeling van de Persoonsgegevens in strijd met de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht.

Artikel 8 Datalekken
8.1. Iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens wordt door partijen aangemerkt als datalek.
8.2. Verwerker is gehouden om de Verwerkingsverantwoordelijke direct, uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, volledig te informeren over een (mogelijke) datalek. Deze melding zal plaatsvinden per e-mail (zo nodig voorafgaan door telefonisch contact), via het door de Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker gecommuniceerde e-mailadres.
8.3 Bij het doen van de melding als genoemd in artikel 8.2 informeert de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval over: welke Persoonsgegevens betrokken zijn bij het mogelijke datalek, welke personen hierbij betrokken zijn, wat de oorzaak is en op welk tijdstip het datalek zich heeft voorgedaan, alsook over alle overige relevante informatie.
8.4. De Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens zo nodig melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de Betrokkene.
8.5. Partijen zijn gehouden elkaar volledig en continu te informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot een datalek.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Indien de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan Verwerkingsverantwoordelijke en indien de oorzaak voor het opleggen van deze maatregel of boete direct te wijten is aan het niet nakomen van de in deze Verwerkersovereenkomst opgenomen bepalingen door Verwerker, is Verwerker jegens de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle kosten als gevolg van deze maatregel of boete waar Verwerkingsverantwoordelijke zich mee geconfronteerd ziet.
9.2. De aansprakelijkheid van Verwerker als bedoeld in 9.1 is beperkt tot € 100.000,- per gebeurtenis. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
10.1 Indien zich wijzigingen in de verwerkingen van Persoonsgegevens voordoen of veranderingen van de betrouwbaarheidseisen daar aanleiding toe geeft, zullen Partijen met elkaar in gesprek treden over de aanpassing van de Verwerkersovereenkomst.
10.2 Wijziging van deze Verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden, na instemming daarmee door beide Partijen.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onverkort deel uit van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit die Overeenkomst zijn derhalve onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst.
11.2. Aan de kopjes van de individuele bepalingen uit deze Overeenkomst kan geen zelfstandige betekenis worden toegekend. Deze dienen enkel ter uitleg.
11.3. Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord- Holland.